REGULAMIN

Regulamin serwisu internetowego fibersys.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy działalności serwisu internetowego fibersys.pl będącego własnością FIBERSYS Sp. z o.o. NIP 7322198508, z siedzibą przy ul. Lechonia 2 w Zgierzu, 95-100 zwanej dalej Hurtownią
2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Hurtowni składania zamówień na produkty dostępne w Hurtowni, dostarczania zamówionych produktów kupującemu, uiszczania przez kupującego zapłaty za produkty, uprawnienia kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
3. Adres www hurtowni to https://fibersys.pl
4. Adres e-mail: sklep@fibersys.pl
5. Hurtownia prowadzi sprzedaż hurtową wyłącznie dla Firm telekomunikacyjnych, telefonicznie, mailowo, bądź poprzez formularz na stronie internetowej.
6. Sprzedaż jest realizowana na terenie Unii Europejskiej oraz poza jej obszarem.

II. Rejestracja
1. W celu rejestracji w Hurtowni (założenia konta kupującego) należy wypełnić formularz rejestracyjny.
2. Rejestracja w Hurtowni, jak również korzystanie z jego funkcjonalności, są nieodpłatne.
3. Po zarejestrowaniu się w Hurtowni każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. Każda osoba rejestrująca się w systemie albo wysyłająca zapytanie o cennik, podając przy tym swoje dane, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych o nowych dostawach, drogą e-mailową, bądź telefoniczną.
5. Osoba, która nie chce otrzymywać ofert handlowych musi powiadomić o tym fakcie Hurtownię, mailowo, bądź telefonicznie, a zostanie usunięta z bazy.

III. Zasady korzystania z serwisu fibersys.pl
1. Logowanie do serwisu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania nazwy użytkownika oraz hasła podanych przy rejestracji konta kupującego.
2. Kupujący, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności serwisu, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Hurtowni.
3. Hurtownia uprawniona jest do zablokowania konta kupującego, jeżeli jego działanie w ramach serwisu www naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa. O zamiarze zablokowania konta kupującego kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Hurtowni. Zablokowanie konta oznacza rozwiązanie umowy z kupującym o świadczenie usług drogą elektronicznej w trybie natychmiastowym.
4. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Hurtowni. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Hurtowni jest kupujący, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości kupującego.

IV. Informacje o produktach
1. Towar w hurtowni jest towarem specyficznym, przeznaczonym wyłącznie dla odbiorców w branży telekomunikacyjnej, nie prowadzimy sprzedaży detalicznej.
2. Ceny w Hurtowni nie zawierają podatku VAT (ceny netto). Podane są w walutach: polskim złotych.
3. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez kupującego.
4. Hurtownia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
5. Zdjęcia przykładowe pakietów znajdują się w galerii danego pakietu. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i mogą różnić się od produktów sprzedawanych.

V. Warunki dokonywania zakupów
1. Złożenie zamówienia przez kupującego oznacza złożenie Hurtowni oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
2. Zamówienia na towary można składać za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie, bądź mailowo.
3. Przyjęcie przez Hurtownię każdego złożonego zamówienia wymaga potwierdzania przez obsługę Hurtowni.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny na magazynie. Jeżeli Hurtownia nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie kupującego. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
5. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
6. Całkowita cena towaru z wyszczególnioną informacją na temat kosztów przesyłki (jeżeli występują) uwidoczniona zostanie w podsumowaniu zamówienia.
7. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu – faktura VAT lub jest wysyłana drogą mailową
8. Kupujący, aby otrzymać wraz z dostarczonym towarem fakturę VAT, zobowiązany jest do podania wszelkich danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Podanie przez kupującego w zamówienia danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, uważane będzie za zgodę kupującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
9. Udzielona przez kupującego zgoda na dostarczenie treści cyfrowych nie powoduje utraty prawa do odstąpienia od umowy.
10. Aby zarezerwować towar, klient może zostawić depozyt w wysokości 20% całkowitej kwoty zamówienia. Klient ma 20 dni, aby odebrać towar. Jeżeli towar nie zostanie odebrany w ciągu 15 dni, to towar jest wystawiany na sprzedaż, a depozyt nie podlega zwrotowi.

VI. Czas i forma realizacji zamówień
1. Towary zamówione w Hurtowni dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej na adres wskazany przez kupującego.
2. Towar dostępny w magazynie wysyłamy zazwyczaj w przeciągu 10 dnia po zaksięgowaniu wpłaty. Towar na zamówienie w przeciągu 10-20 dni roboczych.
3. Z uwagi na specyfikę hurtowni nie wysyłamy za pobraniem.
4. Koszty dostawy pokrywa kupujący -wysyłka zawsze darmowa.
5. W przypadku podania przez kupującego błędnego lub niedokładnego adresu, Hurtownia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

VII. Sposób dokonywania płatności
1. Opłatę za złożone zamówienie można uiścić:
a) przelewem bankowym
b) systemem płatności mPrzelewy
c) w szczególnych przypadkach osobiście w hurtowni
d) systemem PayPal.

VIII. Wymiana towaru
1. Ze względu na specyficzny rodzaj towaru zamawianego na specjalne życzenie kupującego sprawny towar nie podlegsa zwrotowi.
2. Wymianie podlegają towary w których wystąpiła usterka na linii produkcyjnej danego producenta lub jest uszkodzone z winy producenta.
3. Po potwierdzeniu możliwości wymiany, kupujący na własny koszt wysyła towar na adres Hurtowni w stanie nienaruszonym. Jeżeli zwracany towar nie jest kompletny, zostanie on wysłany kupującemu na jego koszt, bez możliwości wymiany.
4. Hurtownia nie odbiera przesyłek za pobraniem.
5. Zamówienia paletowe nie podlegają wymianie.
IX. Reklamacje
1. Hurtownia udziela gwarancji na cały sprzedawany asortyment 12 miesięcy i jest to gwarancja producenta.

2. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami - na podstawie art. 558 $1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r.,poz. 121) - strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

3. Sprzedawca nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej. 

X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia na stronie Hurtowni. Obowiązuje bezterminowo.
2. Hurtownia zastrzega możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Zmiana dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści regulaminu na stronie internetowej Hurtowni. Kupujący zostaną poinformowani o zmianie regulaminu poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej oraz przez e-mail. Data wejścia w życie nowego regulaminu będzie jednoznacznie określona w jego treści. Zmiana regulaminu nie będzie dotyczyła kupujących, którzy zakupili towar przed zmianą, chyba, że te zmiany będą korzystne dla kupującego i kupujący wyrazi na to zgodę.
3. Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej Hurtowni w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych kupującego.
5. Naszym celem jest świadczenie jak najwyższej jakości usług i spełnianiem potrzeb naszych klientów. Nie jesteśmy jednakowoż ekspertami prawnymi. Jeśli jakieś przepisy niniejszego regulaminy są według Państwa wiedzy sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem to proszę nas o tym poinformować. Z całą stanowczością możemy obiecać, że chcemy dążyć do prowadzenia działalności gospodarczej całkowicie zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.
6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeksu cywilnego.
7. Wszelkie spory kupującego z Hurtownią będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Hurtowni.