FiberSYS jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Jeżeli nie stwierdzono inaczej, wszelkie materiały na niej zawarte (obrazy, grafiki, teksty i inne elementy) są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych.

Treści zawarte na niniejszej stronie internetowej mogą być wykorzystane wyłącznie do złożenia zamówienia w sklepie internetowym FiberSYS i nie mogą być bez pisemnej zgody FiberSYS wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych.

Dane osobowe użytkowników zebrane za pośrednictwem niniejszej witryny przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Każdemu użytkownikowi, który udostępnił swoje dane osobowe FiberSYS zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

Kancelaria nie udostępnia, nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.